Copyright

Copyright © 2015 Mobiel Fashion B.V., Mijdrecht. Alle rechten voorbehouden. 

Niets van deze website (www.mobielfashon.nl) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobiel Fashion B.V..

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie (foto's, tekst etc.) is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Mobiel Fashion B.V..